Algemene Regels


Proefles

U kunt zich of uw kind op onze website aanmelden voor de proefles, via Contact pagina. Proefles is €10, eerste volgende les is Gratis, ook krijgt u een korting bon twv € 10 voor de danskleding als tegemoetkoming voor de proefles betaling.

Inschrijving

Om zich of uw kind in te schrijven dient het inschrijfformulier volledig te worden ingevuld en getekend ingeleverd zijn.
Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Vraagt u ook even om een bevestigingsbericht.
Voor 17 september de inschrijving is gratis, daarna wordt voor het inschrijven eenmalig € 10 in rekening gebracht.
Bij inschrijven voor PeuterPret en/of Fitness Barre en Hatha Yoga geld minimale inschrijving periode van drie maanden.
U kunt ingevulde formulier inleveren bij de docent van de betreffende les. Inschrijving is pas definitief, nadat de eerste afschrijving van het lesgeld is ontvangen. Hierna ontvangt de deelnemer per mail een bevestiging van inschrijving.

Betaling
Automatische incasso: Het lesgeld dient voor een half seizoen (5 maanden) voldaan te worden; in een of twee termijnen (3+2 maanden) Voor de groepen Peuterpret/ToverKoffer, Fitness Barre, Hatha Yoga en dansles volw. dient allen eerst termijn van drie manden voldaan te worden, daarna wordt het gewoon per mand geïncasseerd.

Dat bedrag wordt afgeschreven per automatisch incasso naar bankrekening NL83ABNA0463972473 t.n.v. Moving Harmony o.v.v. lesperiode en de naam van de leerling.
Betaling wordt op de rekening van Moving Harmony voor de 1ste van de komende maand geïncasseerd. (bij onrechtmatig storneren of te kort saldo op de rekening wordt er € 5,- per herhaald incasso in rekening gebracht). Mocht door COVID-19 het lesgeven in de studio’s niet mogelijk zijn, worden er online lessen geboden. Na betaling is geen restitutie mogelijk.

Opzegging
Opzeggen kan halverwege en aan het eind van het lopende seizoen: dwz per 31 januari of eind juli.
Wenst uw kind in de 2e periode (februari tot en met juli) geen balletles meer te nemen dan moet dit schriftelijk vóór 30 december van het lopende seizoen aan onze administratie kenbaar zijn gemaakt.
Opzeggingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk vóór 30 juni te zijn ingediend.

Als u per mail opzegt, dient u de opzegging van Igor bevestigd te krijgen. Hierna is het niet meer mogelijk te stoppen met de balletlessen tot het eind van het seizoen. Bij te laat opzeggen heeft u geen recht op restitutie of kwijtschelding van het lesgeld.
Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of die van uw kind tijdig door te geven. Denk hierbij aan adreswijziging, wijziging bankrekeningnummer en dergelijke. Ook dit kan via de website.   Na betaling is geen restitutie mogelijk.

Foto- Video opname toestemming

Bij inschrijving geeft u ook automatisch toestemming om foto's en video opname te maken van uw kind tijdens de lessen en/of uitvoeringen. Het gaat natuurlijk om de opnames die door Moving Harmony geregeld zijn en worden gebruik alleen voor Moving Harmony, bv DVD of optredens verslagen op onze website of Sociale mediapagina's van Moving Harmony. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de gemaakte foto's/video's met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

*Moving Harmony is gerechtigd te alle tijden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden (zonder de klanten te benadelen) gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen voorwaarden te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Moving Harmony daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klanten. Wijziging of aanpassing van Algemene regels zal door Moving Harmony op de website op passende wijze publiekelijk worden gemaakt.

 Huishoudelijke regels

Gedragsregels
Het betreden van de dansstudio/dansruimte kan uitsluitend in de dansschoenen. Tijdens de les is het niet toegestaan om etenswaren te benutten of kauwgom in de mond te hebben. Sieraden moeten af tijdens de danslessen ivm de veiligheid, daarom is het handig om uw kind in de dansstudio liever geen sieraden om te doen. Dan kunnen ze ze ook niet verliezen.
In- en uitlopen tijdens de les (behalve voor het toilet) is niet toegestaan. Mobiele telefoons mogen niet in de zaal aanwezig zijn.
Wij verwachten van de leerlingen dat zij de kleedkamers en zalen schoon achterlaten en papiertjes/ lege flesjes en dergelijke in de prullenbak deponeren.
Caractére schoenen dienen na het gebruik netjes teruggeplaatst worden in de kast.

COVID-19

 In verband met COVID-19 volgen wij huidige RIVM-matregelen voor zover het mogelijk is om te voorkomen van de verspreiding van het virus. COVID-19 protocol. Mocht door COVID-19 het lesgeven in de studio’s niet mogelijk zijn, worden er online lessen geboden.

Inhalen, ziekte
Bij verhindering van de docent wordt het lesgeld van die dag verrekend.
In geval van ziekte of afwezigheid, graag de docent vóór de les op de hoogte stellen, telefonisch of per e-mail via de contact link.
Bij ziekte is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
Inhalen van gemiste les is mogelijk op een andere mogelijke dag volgens onze rooster, wel  de dansdocent zal het aardig vinden  als u haar/hem erover zal waarschuwen.
Ouders moeten op de lesdag en tijdens de les bereikbare zijn op doorgegeven telefoonnummers, i.v.m. annulering van de les of calamiteiten met hun kind(eren).

Blessures
Blessures dienen altijd voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor andere informatie over de fysieke of mentale gesteldheid van een leerling dat van belang kan zijn voor de docent.

Ongeval, diefstal, schade
Moving Harmony stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, tijdens of na de lessen, als gevolg van onverantwoord gedrag van de leerlingen.
Moving Harmony stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of schade die tijdens de les ontstaat als gevolg van het verzwijgen dan wel verkeerd inlichten van de docent m.b.t. mentale of fysieke problemen van een leerling.
Moving Harmony stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Toegebrachte schade aan de ruimte, in welk vorm dan ook, is voor de rekening van de aanrichter.

Aankopen via webwinkel
Via onze winkelpagina heeft u de mogelijkheid om verschillende artikelen aan te schaffen of borg voor schoenen te voldoen. Meestaal gaat het om de kaarten voor de voorstelling. Bestelde kaarten worden per post naar opgegeven adres toegestuurd of u kunt ze ook in de studio ophalen.
Voor alle aankopen via onze winkel pagina is herroepingrecht van toepassing waarbij het consument het mogelijk heeft om gedurende 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. hiervoor  kunt ons, uitsluitend schriftelijk,  informeren via e-mail of  met behulp van herroeping formulier.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.